Villkor

 

HYRA

Hyra för bryggplats uppgår till SEK 1.000 exklusive mervärdesskatt, d v s SEK 1.250 inklusive mervärdesskatt, per bryggmeter och säsong. Hyra för säsongen erläggs innan förtöjning sker, senast 10 kalenderdagar efter det att bryggplatskontraktet undertecknats. Hyran för efterföljande säsong erläggs i förskott senast den 15 januari eller närmast påföljande bankdag varje säsong. Hyra skall, oaktat om avisering har skett eller ej, erläggas på nu angivet sätt till ovan angivet bankgirokonto med bryggplatsens platsnummer som referens. Om el gjorts disponibel vid bryggplatsen Har Upplåtaren rätt att ta ut kostnaden för förbrukning av el av Båtägaren.

UPPSÄGNING
Detta avtal gäller i tre säsonger från och med undertecknandet. Förutsatt att avtalet inte sagts upp genom brev till motparten, som avsänts före den 31 oktober under den första avtalsperiodens tredje säsong, löper avtalet vidare säsong för säsong, med rätt för parterna att säga upp avtalet för efterföljande säsong genom brev till motparten som avsänds före den 31 oktober under innevarande säsong. Om uppsägning inte skett före den 31 oktober gäller upplåtelsen med oförändrade villkor frånsett den ändring som kan föranledas av eventuell årlig hyresreglering. Upplåtaren, oaktat vad som stadgas ovan, har alltid rätt att säga upp kontraktet för efterföljande säsong, om bryggplatsen blivit skadad och inte längre är användbar för sitt ändamål på grund av vädrets åverkan, brand, olycka eller andra liknande förhållande som Upplåtaren inte kunnat förutse eller råda över.

 

UPPSÄGNING

Detta avtal gäller i tre säsonger från och med undertecknandet. Förutsatt att avtalet inte sagts upp genom brev till motparten, som avsänts före den 31 oktober under den första avtalsperiodens tredje säsong, löper avtalet vidare säsong för säsong, med rätt för parterna att säga upp avtalet för efterföljande säsong genom brev till motparten som avsänds före den 31 oktober under innevarande säsong. Om uppsägning inte skett före den 31 oktober gäller upplåtelsen med oförändrade villkor frånsett den ändring som kan föranledas av eventuell årlig hyresreglering. Upplåtaren, oaktat vad som stadgas ovan, har alltid rätt att säga upp kontraktet för efterföljande säsong, om bryggplatsen blivit skadad och inte längre är användbar för sitt ändamål på grund av vädrets åverkan, brand, olycka eller andra liknande förhållande som Upplåtaren inte kunnat förutse eller råda över.

 

HYRESREGLERING

Upplåtaren har rätt att reglera hyran för bryggplats för följande säsong med hänsyn till förändringar i konsument - prisindex (totalindex med 1980 som basår). 100 % av den ovan angivna hyran utgör bashyra varvid denna anses vara anpassad till indextalet för oktober månad innan avtalet träffades. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad

ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.

Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid från och med påföljande säsong efter det att oktoberindex föranlett omräkning. Upplåtaren har rätt till uppsägning av avtalet för följande säsong och vill denne justera hyran för den följande säsongen utöver index sker det genom uppsägning för omförhandling som skall meddelas genom brev som sänds till Båtägaren under innevarande säsong senast två veckor före den 31 oktober.

UPPLÅTELSE I ANDRA HAND, FÖRTÖJNING AV ANNAN BÅT
Båtägaren har inte rätt att överlåta eller upplåta bryggplatsen i andra hand. Båtägaren har inte heller rätt att förtöja annan båt än den ovan angivna vid bryggplatsen, utan Upplåtarens i förväg inhämtade medgivande.

 

DEPOSITION

Båtägaren skall, som säkerhet för Båtägarens nutida och framtida förpliktelser mot Upplåtaren, betala ett särskilt depositionsbelopp till Upplåtaren. Depositionsbeloppet uppgår till SEK 60.000 och skall betalas senast 10 kalenderdagar efter det att kontraktet har undertecknats till ovan angivet bankgiro med bryggplatsens platsnummer som referens. Upplåtaren har rätt att tillgodogöra sig betalning ur depositionen för klara och förfallna fordringar enligt detta avtal eller andra krav som Upplåtaren kan ha mot båtägaren och som har samband med nyttjande av bryggplats. På depositionsbeloppet utgår inte ränta till båtägaren. Det åligger vidare inte Upplåtaren att hålla depositionen avskild, utan denne äger fritt disponera depositionsbeloppet till dess att återbetalningsskyldighet har inträtt. I det fall bryggplatskontrakt sägs upp återbetalas depositionsavgiften, efter eventuella avdrag Upplåtaren må vara berättigad till, inom trettio (30) dagar efter att avtalet har upphört att gälla.

 

UPPLÅTARENS ANSVAR

Upplåtaren tillhandahåller under avtalstiden en ändamålsenlig hamnplats och fackmässigt utförda tilläggs-prestationer. Upplåtaren håller brygganläggningen försäkrad till dess fulla värde. Vid utebliven prestation som beror på att bryggplatsen skadats och blivit oanvändbar kan Upplåtaren på egen bekostnad anvisa annan tillfällig båtplats under den tid som bryggplatsen återställs. Båtägaren har rätt till skälig nedsättning av hyran om bryggplatsen inte längre är användbar för sitt ändamål på grund av vädrets åverkan, brand, olycka eller likartade förhållanden. Upplåtaren är aldrig skyldig att ersätta båtägaren för indirekta förluster och förluster i näringsverksamhet. Vid skada på båt och utrustning skall båtägare i första hand utnyttja sin försäkring.

 

BÅTÄGARENS ANSVAR

Båtägaren skall hålla båten försäkrad till dess fulla värde. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten eller liknande är båtägaren skyldig att ta upp båten, länspumpa den eller vidta annan lämplig åtgärd: görs inte detta överlämnar båtägaren åt Upplåtaren att ta upp och förvara båten eller vidta annan lämplig åtgärd på bekostnad av båtägaren: detta innebär inte någon skyldighet för Upp låtaren att under förvaringen sanera, reparerar eller vidta annan sådan åtgärd efter upptagningen om inte detta överenskommits skriftligen.

Blir båten liggande vid bryggplatsen utan medgivande efter den 31 oktober och efter skriftlig uppmaning till Båt ägaren äger Upplåtaren rätt att ta upp och förvara båten på Båtägarens bekostnad. En upptagen och förvarad båt skall omgående hämtas och omhändertas av Båtägaren. Upplåtaren påtar sig inget ansvar för skador som uppstår vid eller till följd av sådan upptagning och förvaring av båten. Det åligger Båtägaren att själv ombesörja att båten hålls fri från is och snö. För att få god ordning, tillgodose säkerheten inom bryggområdet och hänsynstagande till andra båtägare kommer Upplåtaren att upprätta ordnings- och säkerhetsföreskrifter som kommer att anslås i bryggområdet. Detta kan exempelvis avse rimliga krav på förtöjning, sophantering och uppträdande inom bryggområdet, etc. Båtägaren och dennes besättning skall iaktta dessa ordnings- och säkerhetsföreskrifter.

 

MEDDELANDEN

Båtägaren skall underrätta Upplåtaren om ändrad adress och ändringar i båtuppgifter, eftersom brev sända till Båtägaren på den senaste antecknade adressen anses ha kommit mottagaren tillhanda fem kalenderdagar efter avsändandet.

 

TVISTER

Tvist som gäller tillämpning och tolkningen av detta kontrakt skall prövas i första instans av Uddevalla Tingsrätt i enlighet med svensk rätt.